Creative Producer - Director

TERMS & CONDITIONS

Algemene Voorwaarden

1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gehele rechtsverhouding ontstaan tussen Tjeerd Muller Media, hierna te noemen “TMM”, en een (mogelijke) wederpartij, hierna: “de wederpartij”.
2. Door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op het door Tjeerd Muller Media geproduceerde Audiovisuele materiaal, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door TMM zijn aanvaard en ondertekend.

 2 Overeenkomst / Opdracht tot werkzaamheden

1. TMM is gerechtigd het aangaan van overeenkomsten zonder opgaaf van redenen te weigeren.
2. Totstandkoming van een overeenkomst
3 Ingeval van een bevestiging van een overeenkomst door TMM is deze bindend, tenzij de wederpartij binnen 7 dagen na
datum van verzending daarvan de juistheid schriftelijk betwist.
4 Indien TMM is aangevangen met de overeenkomst wordt deze geacht te zijn geschied conform het aanbod van TMM,
behoudens tegenbewijs door de wederpartij.
5 Indien geen honorarium, huurprijs of projectprijs is overeengekomen en/of indien dit niet schriftelijk is vastgelegd in een contract of ondertekende offerte en partijen twisten over de hoogte daarvan, is TMM gerechtigd tenminste zijn voor de geleverde aantoonbare werkzaamheden zijn gebruikelijke honorarium / uurtrarief en apparatuurhuurprijs in rekening te brengen, te vermeerderen met de door TMM gemaakte kosten.

 3 Wijziging van de overeenkomst

1. Informatie omtrent een overeenkomst die TMM na de totstandkoming ontvangt en die het karakter ervan wijzigt, geeft TMM
het recht deze op te zeggen zonder dat TMM daardoor schadeplichtig wordt.
2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien zij door middel van een door beide partijen
ondertekend geschrift tussen TMM en de wederpartij zijn overeengekomen.
3. Extra werkzaamheden, meer uren die optreden door toedoen van wederpartij zullen worden uitgevoerd volgens afgesproken honorarium / uurtarief mits daar anders over is gecommuniceerd en met toestemming van TMM.

 4 Aard van de verbintenissen / werkzaamheden

1. Alle verbintenissen van TMM zijn inspanningsverbintenissen.
2. TMM kan slechts toerekenbaar tekortschieten als eventuele fouten in het geleverde materiaal binnen acht dagen nadat het geleverde voor wederpartij beschikbaar is, aan TMM schriftelijk worden gemeld.
3. Indien de klacht door TMM gegrond wordt bevonden, zal in onderling overleg worden vastgesteld op welke wijze de klacht
zal worden verholpen met instandhouding van de bestaande overeenkomst / werkafspraken / honorarium / uurtarief.
4. Het indienen van een klacht of tekortkoming ontslaat wederpartij nimmer van zijn oorspronkelijke betalingsverplichtingen jegens TMM.

5 Aansprakelijkheid

1. TMM is, behoudens opzet of grove, aantoonbare schuld zijdens TMM, nimmer aansprakelijk voor schade van de wederpartij van welke aard dan ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst / werkafspraken, dan wel door een onrechtmatige daad gepleegd door TMM.
2. Indien gelet op alle omstandigheden van het geval artikel 6.1 onredelijk bezwarend voor wederpartij zou zijn, is de
aansprakelijkheid van TMM beperkt:
3 tot het bedrag dat door de beroepsverzekering of aansprakelijkheidsverzekering van TMM terzake de schade
daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van TMM, of;
4 indien TMM niet verzekerd is: tot het honorarium of de huurprijs die wederpartij aan TMM terzake van het gedeelte
van de overeenkomst / werkafpsraken waarop een eventuele schade betrekking heeft verschuldigd is. Indien dit gedeelte een
tijdsduur heeft van meer dan een maand, is het bedrag van de aansprakelijkheid van TMM beperkt tot het
honorarium of de apparatuurhuur die over een periode van een maand door de wederpartij aan TMM verschuldigd is.
5 Behoudens indien de wederpartij aantoont dat TMM niet handelde als een redelijk handelend professional, is de wederpartij
aansprakelijk voor alle schade welke aan de persoon dan wel de eigendommen van TMM ontstaat door of tijdens de uitvoering van de opdracht.
Het bedrag waarvoor de wederpartij aansprakelijk is, wordt verminderd met het bedrag dat TMM ter zake van de schade krijgt uitgekeerd onder een eventueel door TMM afgesloten verzekering.
6 Tenzij anders aantoonbaar overeengekomen is de apparatuur van TMM verzekerd binnen het Europese dekkingsgebied. Indien de apparatuur buiten dit gebied gebruikt wordt, kan TMM desgevraagd op kosten van de wederpartij de dekking uitbreiden.
7 De wederpartij is verplicht het risico op schade van een lid adequaat te verzekeren. Ten overvloede zij vermeld dat een
adequate verzekering met zich meebrengt dat de wederpartij verplicht is alle risico’s te verzekeren die een redelijk handelend
professional kan lopen bij het uitvoeren van de betreffende overeenkomst. Het kan daarbij onder meer gaan om het risico op
schade door molest, het zich bevinden in oorlogsgebied, natuurrampen, het gebruik maken van niet voor passagiersvervoer
gebruikte luchtvaartuigen of voertuigen of het zich bevinden in klimatologisch of anderszins voor mensen gevaarlijk gebied.
8 De wederpartij verstrekt TMM desgevraagd omgaand de bewijsstukken van de in artikel 6.5 bedoelde verzekering(en). TMM is gerechtigd een overeenkomst niet uit te voeren indien die bewijsstukken niet afdoende zijn of geheel of ten dele ontbreken. In dat geval is de wederpartij aan TMM desalniettemin zijn gehele honorarium en het gehele bedrag aan apparatuurhuur vermeerderd met eventuele reeds gemaakte kosten verschuldigd.

6 Bewijs van opdracht

1. De digitale administratie en communicatie van TMM met wederpartij, e-mail, chat, whatsapp, levert volledig bewijs voor de ontstane werkopdracht met bijbeorende betalingsverplichting van de wederpartij.
2. Bij het opzeggen, plotseling cancelen of ontkennen van een overeenkomst / werkafspraak kan en moet de wederpartij de tot dan toe gemaakte uren, apparatuurkosten, reiskosten en eventuele andere kosten vergoeden aan TMM.

 7 Vrijwaring

1 De wederpartij vrijwaart TMM geheel en onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade
ontstaan door of tijdens de werkopdracht op het moment dat TMM niet geinformeerd is over (eventuele) afspraken met derden.

 8 Gebruiksrecht: Exploitatierechten / Auteursrechten

1 In geval dat TMM een opdracht aanneemt in de verantwoordelijke rol van producent (hoofdmaker) liggen alle exploitatie- en auteursrechten op gemaakte audiovisuele content (foto, video, animatie) bij TMM. Dit kan in geval het gemaakt is door Tjeerd Muller zelf óf een naaste medewerker of freelancer ingehuurd door TMM. Echter na de volledige betaling van de factu(u)r(en) betreffende de overeenkomst / werkafspraken met TMM mag de wederpartij de audiovisuele content onbeperkt gebruiken.
2 De audiovisuele content mag alleen gebruikt worden voor de in de overeenkomst / werkafspraken die op voorhand zijn gemaakt en niet voor andere doeleinden, in geval dat dit wel gebeurd kan TMM daar bezwaar tegen maken en is hij niet aansprakelijk voor eventueel oneigenlijk gebruik en daaruit voortvloeiende schade.
3 Op het moment dat de wederpartij in gebreke is m.b.t. betaling van openstaande facturen, mag TMM alle audiovisuele content geproduceerd door TMM in opdracht van de wederpartij per direct offline laten halen.
4 Elke dag dat door TMM geproduceerde audiovisuele content online of offline (bijv. poster, abri, dvd, vertoning op beurzen) zichtbaar gebruikt wordt staat daar een boetebedrag op van €250 per item op (foto, video, animatie, podcast, audio, etc).

 9 Overmacht

1 Ingeval TMM door overmacht, waaronder in deze voorwaarden is begrepen ziekte van TMM, gedurende een maand niet aan
een wezenlijk deel van zijn verplichtingen kan voldoen en indien TMM geen adequate vervanging verzorgt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van schade.

 10 Betaling

1. Betaling geschiedt op basis van facturatie
2. De wederpartij is desgevraagd verplicht te betalen in de vorm van een of meer door TMM bepaalde en redelijke voorschotten.
Redelijk is in ieder geval een voorschot ter grootte van het bedrag van het over een maand verschuldigde honorarium en de
over een maand verschuldigde apparatuurhuur. Indien de wederpartij niet akkoord gaat met de betaling van een redelijk
voorschot, is TMM gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst / werkafspraken op te zeggen, onverminderd de verplichting van de wederpartij het volledige honorarium en de volledige apparatuurhuur en eventuele kosten te betalen die aan TMM voor de opdracht toekomen.
3. Betaling moet zijn voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
4. Eventuele vragen, onduidelijkheden, discussie rondom een factuur moeten ten minste 14 dagen na de factuurdatum worden ingediend bij TMM anders dient het gehele bedrag te worden vergoed mits er aantoonbare onjuistheden in de bedragen zijn aan te tonen met ondersteuning van overeenkomst / werkafspraken of digitale communicatie.
5. Betaling dient te geschieden zonder aftrek, schuldvergelijking of opschorting aan de zijde van de wederpartij. Indien de
wederpartij niet tijdig betaalt is hij van rechtswege in verzuim.
6. Onverminderd de overige rechten van TMM uit de wet of een overeenkomst, is TMM bij overschrijding van een
betalingstermijn van 30 dagen zonder ingebrekestelling gerechtigd tot:
- het gehele bedrag dat de wederpartij op grond van de overeenkomst verschuldigd is, te vermeerderen met:
- de wettelijke rente vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is en,
- de buitengerechtelijke incassokosten en
- de redelijke juridische kosten.
- Buitengerechtelijke incassokosten zijn door wederpartij verschuldigd indien TMM invorderingshandelingen verricht.De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van Euro 500,-. Redelijke juridische
kosten zijn alle redelijke kosten die TMM in rechte moet maken teneinde zijn vordering betaald te krijgen.

 11 Opschorting

Onverminderd de overige rechten van TMM uit de wet en een overeenkomst, is, indien de wederpartij in verzuim is, TMM
gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten.

 12 Werktijden, honorarium en apparatuur

1. Het honorarium van TMM is gebaseerd op een werkdag van 10 uren, vervoer van en naar de plaats waar de werkzaamheden
worden uitgevoerd daarin begrepen (‘10 uur uit en thuis’).
2. Voor dramaproducties kan een werkdag bestaan uit 12 uren inclusief vervoer van en naar de plaats waar de werkzaamheden
worden uitgevoerd. Het daghonorarium bedraagt in dat geval 12/10e van het honorarium als bedoeld in artikel 12.1.
3. Indien TMM op een werkdag langer dan de in 12.1 en 12.2 genoemde uren werkzaamheden verricht, zal wederpartij -tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen- een vergoeding van 15% van het daghonorarium, per uur voor de eerste
vier extra gewerkte uren betalen en 20% van de overeengekomen dagprijs per uur voor de verder gewerkte uren.
4. Een halve werkdag bedraagt maximaal 5 uren inclusief reistijd en wordt berekend als 75% van het daghonorarium.
5. Voor bijzondere werktijden waaronder nachtdienst, weekeinden of feestdagen kan TMM een toeslag berekenen.
6. TMM verhuurt zijn apparatuur altijd tegen een dagvergoeding onverschillig de lengte van die dag.

 13 Voorbereiding en reisdagen, afwerking

1. Voorbereidingsdagen worden berekend op basis van het uurhonorarium met een minimum van 5 uren.
2. Reisdagen worden berekend als werkdagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Voor zover TMM niet zelf de geluidsafwerking uitvoert, verplicht de wederpartij zich TMM in staat te stellen de afwerking bij
elke drager ten aanzien waarvan distributie plaats zal vinden, te begeleiden. De verplichting vervalt indien TMM hiervan geen
gebruik wil maken. Het honorarium voor een werkdag waarop TMM voor deze medewerking werkzaamheden verricht, is
gebaseerd op een uurhonorarium met een minimum van 5 uren.

14 Uitloop / Meerwerk

1. Indien een overeenkomst / werkafspraak niet binnen het overeengekomen aantal dagen of uren kan worden uitgevoerd, zal TMM de wederpartij informeren over het meerwerk.
2. Indien het meerwerk wordt verricht zonder dat partijen onderhandelen over een nieuwe overeenkomst, zullen honorarium en
apparatuurhuur worden bepaald conform de overeenkomst / werkafspraken waaruit het meerwerk voortvloeit. Het uurtarief voor het uitvoeren van het meerwerk is van te voren afgesproken met beide partijen en is minimaal €75 ex btw per uur.

15 Boeking,annulering en wijzigingen

1. Voor de opzegging door wederpartij van overeenkomsten van 6 dagen of minder geldt dat indien wederpartij opzegt:

> tot 96 uren voor aanvangstijdstip van de werkzaamheden hij TMM geen honorarium of apparatuurhuur verschuldigd is;
> tussen 96 en 48 uren voor het aanvangstijdstip van de werkzaamheden hij TMM 25 % van het honorarium en de
apparatuurhuur verschuldigd is;
> tussen 48 en 24 uren van het aanvangstijdstip van de werkzaamheden hij TMM 50% van het honorarium en de
apparatuurhuur verschuldigd is;
> binnen 24 uren voor het aanvangstijdstip van de werkzaamheden hij TMM het volledige honorarium en de
apparatuurhuur verschuldigd is.

2. Voor opzegging door wederpartij van overeenkomsten die een periode van meer dan 6 dagen bestrijken geldt dat er een
honorarium en een bedrag voor de apparatuurhuur verschuldigd wordt dat verband houdt met de opzegtermijn en het aantal
dagen waaruit de overeenkomst bestaat (hieronder: A). Indien wederpartij zo’n lange overeenkomst opzegt is hij een
vergoeding verschuldigd van:

> 0% van het honorarium en de apparatuurhuur bij opzegging voor A kalenderdagen voor aanvangstijdstip van
de werkzaamheden;

> 25% van het honorarium en de apparatuurhuur bij opzegging voor 2/3 X A kalenderdagen voor het
aanvangstijdstip van de werkzaamheden

> 50% van het honorarium en de apparatuurhuur bij opzegging voor 1/2 X A kalenderdagen voor het
aanvangstijdstip van de werkzaamheden;

> 100% van het honorarium en de apparatuurhuur bij opzegging na 1/4 X A kalenderdagen voor het
aanvangstijdstip van de werkzaamheden.

3. Voor het berekenen van de vergoeding in artikel 15.2.X bedraagt A maximaal 20.
4. Wederpartij is bij opzegging altijd de reeds door TMM gemaakte kosten verschuldigd.
5. TMM is altijd gerechtigd een overeenkomst al dan niet tussentijds op te zeggen indien hij adequate vervanging verzorgt.
6. Indien TMM geen adequate vervanging verzorgt, is hij niet aansprakelijk
voor schade bij wederpartij indien de opzegging tenminste drie dagen voor het aanvangstijdstip van de werkzaamheden
geschiedt. Zijn aansprakelijkheid bij opzegging is overigens altijd beperkt tot het honorarium of de huurprijs die
wederpartij aan TMM verschuldigd is. Indien een overeenkomst een tijdsduur heeft van meer dan een maand,
is het bedrag van de aansprakelijkheid van TMM beperkt tot het honorarium of de apparatuurhuur die over een periode
van een maand door de wederpartij aan TMM verschuldigd is.
7. Indien een optie is verleend, komt een overeenkomst pas tot stand doordat TMM na de wens tot het tot stand komen
van de overeenkomst te hebben ontvangen, opdrachtgever meldt de opdracht te aanvaarden. Totdat een overeenkomst / werkafspraak tot stand komt, kunnen beide partijen de optie met onmiddellijke ingang annuleren zonder jegens de andere partij schadeplichtig te worden.

 16 0ntbinding

1. Onverminderd de overige bevoegdheden van TMM uit deze Algemene Voorwaarden of uit de wet kan TMM een overeenkomst ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist indien:

> de wederpartij zijn eigen faillissement aanvraagt;
> de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
> de wederpartij surseance van betaling aanvraagt;
> de wederpartij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of belangrijke delen daarvan,

verliest;

> TMM reden heeft te veronderstellen dat wederpartij niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen kan voldoen.

2. Door de ontbinding worden de vorderingen van TMM terstond opeisbaar. Onverminderd de overige verplichtingen van de
wederpartij uit de overeenkomst, is de wederpartij gehouden TMM het gehele bedrag te betalen dat de wederpartij op grond
van de overeenkomst verschuldigd zou zijn, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het tijdstip van de ontbinding.
3. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die TMM door een dergelijke ontbinding ondervindt. TMM is niet gehouden tot enige vergoeding van schade die de wederpartij door een dergelijke ontbinding ondervindt.

 17 Toepasselijk recht en geschillen

1. Alle geschillen voortvloeiende uit de rechtsverhouding tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in het Arrondissement Utrecht tenzij de kantonrechter bevoegd is. In dat geval zal het geschil worden beslecht door
de bevoegde kantonrechter.

2. Op de rechtsverhouding tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.